Projekt Europejski Uniwersytet Zielonogórski border=0


. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .

Licznik odwiedzin: 27728

Projekt został zakończony w czerwcu 2008 roku.

PROGRAM
uroczystego zakończenia projektu
20 kwietnia 2008 r.

Aula Uniwersytetu Zielonogórskiego przy ul. Podgónej 50 (Campus A)

11.00-12.30 uroczyste zakończenie Aula Uniwersytecka, ul. Podgórna 50
12-30.13.30 poczęstunek hol I piętro bud. Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska
13.30-14.30 rozdanie świadectw na poszczególnych kierunkach:

 • bibliotekoznawstwo i informacja naukowa - sala 23 bud. Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska
 • język polski - sala 107 bud. Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska
 • przygotowanie pedagogiczne do nauczania języka angielskiego - sala senatu bud. Rektoratu
 • przygotowanie pedagogiczne do nauczania języka niemieckiego - sala senatu bud. Rektoratu
 • wiedza o społeczeństwie - sala 124 bud. Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska
 • technika - sala 044 bud. Wydziału Mechanicznego
 • szkolny doradca zawodowy - aula bud. Rektoratu
 • pedagogika opiekuńczo-wychowawcza - sala 213 bud. Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska

Ogłoszenia

 2008-04-15
Warunkiem odbioru świadectwa jest wypełnienie ankiety ewaluacyjnej: ankieta ewaluacyjna.
 2008-03-28
Uroczyste zakończenie studiów odbędzie się 20 kwietnia br. o godz. 1100 w auli Uniwersytetu Zielonogórskiego przy ul. Podgónej 50 (Campus A).
Bardzo prosimy osoby, które nie mogą przybyć na zakończenie, o zgłoszenie nieobecności mail'em na adres: E.Boczkowska@ips.uz.zgora.pl
 2008-03-10
Na stronie http://ala.adm.uz.zgora.pl/ankiety/index129.php została zamieszczona ankieta ewaluacyjna, którą należy wypełnić do końca marca br. Uprzejmie prosimy wszystkich słuchaczy studiów podyplomowych o jak najbardziej obiektywne odpowiedzi na zadane w kwestionariuszu pytania. Ankieta jest anonimowa.
 2008-03-07
Uwaga słuchacze studiów podyplomowych – Szkolny doradca zawodowy!
W dniu 8 marca 2008 – sekretariat będzie czynny w godzinach od 9.00 do 12.00 w pokoju 113 przy ulicy Energetyków 2.
 2007-11-15
Wydłużamy czas wypełnienia ankiety ewaluacyjnej do dnia 22 listopada br. Uprzejmie prosimy wszystkich słuchaczy studiów podyplomowych o jak najbardziej obiektywne odpowiedzi na zadane w kwestionariuszu pytania. Ankieta jest anonimowa.
 2007-10-29
Zapraszamy wszystkich uczestników studiów do wypełnienia ankiety ewaluacyjnej. Wyniki ankiety zbieramy do 15. listopada.
 2007-09-26
W dniu 29 września 2007, w godzinach od 11.00-13.00, w sekretariacie w pokoju 113 (ul.Energetyków) będą do odbioru (tylko osobiście) indeksy wraz z kartami egzaminacyjnymi.
 2007-06-19
Zamieściliśmy plany zjazdów od 25 czerwca do 8 lipca dla pierwszej grypy wykładowej oraz dla drugiej grupy wykładowej.
 2007-06-15
Zamieściliśmy uaktualniony podział na grupy ćwiczeniowe.

Informacje dla słuchaczy

 1. Obecność na zajęciach jest obowiązkowa. Wszystkie nieobecności powinny być usprawiedliwione.
 2. O warunkach uzyskania zaliczenia poszczególnego przedmiotu (kolokwium, projekt itp.), a także o zasadach obecności na zajęciach decyduje osoba prowadząca przedmiot.
 3. Aby ukończyć studia podyplomowe słuchacz jest zobowiązany zdobyć wszystkie zaliczenia i zdać egzaminy. Pozytywne zaliczenie ćwiczeń/warsztatów upoważnia do przystąpienia do egzaminu z danego przedmiotu.
 4. Wszelkie nieprawidłowości można zgłaszać w formie odwołania do Prorektora ds. Jakości Kształcenia – Mentora projektu za pośrednictwem Koordynatora projektu.
 5. W przypadku rezygnacji ze studiów, słuchacz jest zobowiązany do pisemnego zgłoszenia rezygnacji właściwemu Kierownikowi studiów podyplomowych. Słuchacz po rezygnacji ze studiów nie ponosi konsekwencji finansowych z tego tytułu. Informacja o rezygnacji danej osoby jest przesłana do MEN i Szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

Noclegi:    Adresy akademików,     Kwatery dla studiów zaocznych.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Informacje o projekcie

  Uniwersytet Zielonogórski prowadzi rekrutację na bezpłatne studia podyplomowe

Szkolny doradca zawodowy

  Studia te są bezpłatne i mogą z nich skorzystać osoby z województwa lubuskiego, a także z innych województw. Rekrutacja będzie prowadzona przy ścisłej współpracy z Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp.

  Adresatem studiów są czynni nauczyciele oraz inni pracownicy systemu oświaty legitymujący się przygotowaniem pedagogicznym, posiadających wyższe wykształcenie.

  W trakcie rekrutacji pojawiło się wiele pytań ze strony kandydatów dot. nauki języka obcego. Wyjaśniam, że na pierwszych zajęciach zostanie przeprowadzona ankieta poziomująca znajomość języka angielskiego. Na podstawie przeprowadzonej ankiety zostaną utworzone grupy podstawowe, średniozaawansowane i zaawansowane. Zajęcia z języka angielskiego będą prowadzone w wymiarze 80 godzin, z czego 60 godzin w systemie stacjonarnym a 20 godzin w systemie e-learningowym (zdalnym). Wszystkie zajęcia, również e-lerningowe, będą prowadzone przede wszystkim przez lektorów Uniwersytetu Zielonogórskiego.

  Rozpoczęcie studiów planowane jest na miesiąc maj 2007. Studia te obejmą 3 semestry i będą trwały co najmniej 460 godzin. Część zajęć może odbywać się w trakcie ferii zimowych i letnich. Zajęcia będą odbywały się w Zielonej Górze.

  Dokonując doboru treści merytorycznych i metodycznych do programu kierowano się kryterium zgodności ich zakresu z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. z 2003r. Nr 11, poz. 114), w którym określono m.in. zadania doradcy zawodowego:

  (...)  Do zadań doradcy zawodowego należy w szczególności:

 1. systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne i zawodowe oraz na pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej;
 2. gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych dla danego poziomu kształcenia;
 3. wskazywanie uczniom, rodzicom i nauczycielom dodatkowych źródeł informacji na poziomie regionalnym, ogólnokrajowym, europejskim i światowym dotyczących:
  1. rynku pracy,
  2. trendów rozwojowych w świecie zawodów i zatrudnienia,
  3. wykorzystania posiadanych uzdolnień i talentów przy wykonywaniu przyszłych zadań zawodowych,
  4. instytucji i organizacji wspierających funkcjonowanie osób niepełnosprawnych w życiu codziennym i zawodowym,
  5. alternatywnych możliwości kształcenia dla uczniów z problemami emocjonalnymi i dla uczniów niedostosowanych społecznie,
  6. programów edukacyjnych Unii Europejskiej;
 4. udzielanie indywidualnych porad uczniom i rodzicom;
 5. prowadzenie grupowych zajęć aktywizujących, przygotowujących uczniów do świadomego planowania kariery i podjęcia roli zawodowej;
 6. koordynowanie działalności informacyjno-doradczej prowadzonej przez szkołę;
 7. wspieranie w działaniach doradczych rodziców i nauczycieli poprzez organizowanie spotkań szkoleniowo-informacyjnych, udostępnianie informacji i materiałów do pracy z uczniami;
 8. współpraca z radą pedagogiczną w zakresie tworzenia i zapewnienia ciągłości działań wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego, realizacji działań z zakresu przygotowania uczniów do wyboru drogi zawodowej, zawartych w programie wychowawczym szkoły i programie profilaktyki, o których mowa w odrębnych przepisach;
 9. współpraca z instytucjami wspierającymi wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego, w szczególności z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi, oraz innymi instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc uczniom i rodzicom.  

Projekt jest wspófinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Spoecznego oraz ze środków budżetu pastwa.   


opieka techniczna: A.Kuczak(at)adm.uz.zgora.pl
Wszelkie Prawa zastrzeżone (C) 2007 Uniwersytet Zielonogórski